vrijdag 16 oktober 2015 14:30 uur

Jeroen Koopman, orgel

 

Programma:

Sonata D-dur – Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788)

Nun Komm’ der Heiden Heiland BWV 659 – Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Deel 1 en deel 4 uit ‘Studien für den Pedaflügel’, opus 56 – Robert Schumann (1810-1856)

Praeludium in C-moll, opus 37 – Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)

Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ BWV 649 – Johann Sebastian Bach

Fuga in D BWV 532 – Johann Sebastian Bach

Uitvoerenden